AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 4 dung dịch: X (Na2SO4 1M và H2SO4 1M); Y (Na2SO4 1M và Al2(SO4)3 1M); Z (Na2SO4 1M và AlCl3 1M); T (H2SO4 1M và AlCl3 1M) được kí hiệu ngẫu nhiên là (a), (b), (c), (d). Tiến hành các thí nghiệm sau: 

  Thí nghiệm 1: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (a), thu được n1 mol kết tủa.

  Thí nghiệm 2: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (b), thu được n2 mol kết tủa.

  Thí nghiệm 3: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (c), thu được n3 mol kết tủa.

  Thí nghiệm 4: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (d), thu được n4 mol kết tủa.

  Biết rằng n1 < n2 < n3 < n4. Dung dịch (b) ứng với dung dịch nào sau đây?

  • A. T
  • B. Y
  • C. X
  • D. Z

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi 2 mol Ba(OH)2 vào X (Na2SO4 1 mol và H2SO4 1 mol) ⇒ số mol kết tủa bằng 2.

  Khi 2 mol Ba(OH)2 vào Y (Na2SO4 1 mol và Al2(SO4)3 1 mol) ⇒ số mol kết tủa bằng (2 + 1,33).

  Khi 2 mol Ba(OH)2 vào Z (Na2SO4 1 mol và AlCl3 1 mol) ⇒ số mol kết tủa bằng 1.

  Khi 2 mol Ba(OH)2 vào T (H2SO4 1 mol và AlCl3 1 mol) ⇒ số mol kết tủa bằng (1 + 0,67).

  Vậy (a) là Z; (b) là T; (c) là X và (d) là Y.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>