YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit axetic với glixerol (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), số sản phẩm hữu cơ chứa chức este có thể thu được là

  • A. 5
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Axit axetic tác dụng với glixerol theo tỉ lệ mol 1 : 1

  CH3COOCH2-CH(OH)-CH2OH và HOCH2-CH(OOCCH3)-CH2OH

  Axit axetic tác dụng với glixerol theo tỉ lệ mol 1 : 2 

  CH3COOCH2-CH(OOCCH3)-CH2OH và CH3COOCH2-CH(OH)-CH2-OOCCH3

  Axit axetic tác dụng với glixerol theo tỉ lệ mol 1 : 3 → (CH3COO)3C3H5

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA