AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn este X hai chức, mạch hở, cần dùng 1,5a mol O2, sau phản ứng thu được b mol CO2 và a mol H2O. Hiđro hóa hoàn toàn 21,6 gam X (xúc tác Ni, đun nóng) thu được 21,9 gam etse Y no. Thủy phân hoàn toàn 21,9 gam Y trong dung dịch NaOH đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được ancol Z đơn chức và m gam muối T. Giá trị của m là 

  • A. 24,3. 
  • B. 22,2. 
  • C. 26,8. 
  • D. 20,1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi cho X tác dụng với H2 thì:

  BTKL: nH2 = k.nX = 0,15 mol (k là số π ở gốc H.C)

  Với k = 1 ⇒ nX = 0,15 mol (= nY) ⇒ MY = 146 (Y có dạng CnH2n–2O4) : C6H10O4 (thoả mãn)

  Khi cho Y tác dụng với NaOH thì thu được muối C2H4(COONa)2 ⇒ m = 24,3 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>