AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn x mol hiđrocacbon X (40 < MX < 70) mạch hở, thu được CO2 và 0,2 mol H2O. Mặt khác, cho x mol X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, thì có 0,2 mol AgNO3 phản ứng. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 24,0. 
  • B. 27,8. 
  • C. 25,4. 
  • D. 29,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt công thức của X là CnHm (với 40 < MX < 70)

  + Giả sử 1 mol X tác dụng tối đa 1 mol AgNO3 ⇒ x = 0,2 ⇒ m = 2: C2H2 hoặc C4H2 (Không thoả mãn)

  + Giả sử 1 mol X tác dụng tối đa 2 mol AgNO3 ⇒ x = 0,1 ⇒ m = 4: C4H4 (Loại) hoặc C5H4 (Chọn)

  Vậy X là C5H4 (CH≡C-CH2-C≡CH) → AgC≡C-CH2-C≡CAg: 0,1 ⇒ m = 27,8 (g)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>