AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng nào sau đây nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh nhất cả nước?

  • A. Đông Nam Bộ
  • B. Đồng bằng sông Cửu Long
  • C. Duyên hải Nam Trung Bộ
  • D. Đồng bằng sông Hồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Vùng nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh nhất cả nước là Đồng bằng sông Cửu Long (sgk Địa lí 1 trang 102-103)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>