RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930)?

  • A. Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng
  • B. Luận cương chính trị năm 1930
  • C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt
  • D. Báo cáo chính trị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 88

  Cách giải: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu họp từ ngày 6/1/1030 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì.

  Nội dung: Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là đảng cộng sản Việt Nam thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1