ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam?

  • A. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới
  • B. là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam
  • C. là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam
  • D. là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 89, loại trừ

  Cách giải:

  Ý nghĩa sự thành lập Đảng:

  + Đảng ra đời là kết quả đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam , là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử.

  + Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

  + Đảng ra đời là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam; là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>