AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

  • A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931
  • B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
  • C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945
  • D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 102, suy luận

  Cách giải: Phong trào dân chủ nhân dân 1936-1939 được xem là cuộc tập dượt thứ 2 cho cách mạng tháng Tám sau cao trào 1930 -1931.

  Chọn đáp án: B

  Sai lầm và chú ý:

  -  Cuộc tập dượt lần thứ 1: phong trào 1930 - 1931.

  -  Cuộc tập dượt lần thứ 2: phong trào 1936 - 1939.

  -  Cuộc tập dượt lần thứ 3: cao trào kháng Nhật cứu nước.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>