ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm mới căn bản giữa hội nghị 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là

  • A. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến
  • B. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức
  • C. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc
  • D. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: So sánh

  Cách giải:

  Hội nghị tháng 11/1939 và Hội nghị tháng 5/1941 đều:

  -   Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến. Hội nghị tháng 11/1939 là mở đầu quá trình chuyển hướng chỉ đạo cách mạng; hội nghị tháng 5/1941 là đánh dấu sự hoàn chỉnh quá trình chuyể hướng đó.

  -   Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

  -   Thành lập mặt trận dân tộc rộng rãi chống đế quốc:

  + Hội nghị tháng 11/1939: Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

  + Hội nghị tháng 5/1941: Mặt trận Việt Minh.

  Tuy nhiên, Hội nghị tháng 5/1941 có điểm mới căn bản đó là giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

  Sai lầm và chú ý: ghi nhớ những nội dung chính trong hai Hội nghị tháng 11-1939 và tháng 5-1941.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 36267

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1