AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên NST X quy định, A nhìn bình thường là trội hoàn toàn so với alen a. Cho biết trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số nam bị bệnh mù màu là 18%. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây về quần thể trên là đúng?

  I. Tần số nữ bị mù màu trong quần thể người đó là 1,28%

  II. Tần số alen A và a của quần thể lần lượt là 0,36 và 0,64.

  III. Tỉ lệ người nhìn màu bình thường trong quần thể là 24,48%

  IV. Tần số nữ đồng hợp trong quần thể là 26,96%. 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>