AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là 

  • A. 0,5 và 0,5.     
  • B. 0,6 và 0,4.         
  • C. 0,3 và 0,7.   
  • D. 0,4 và 0,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tần số alen A = 0,4 + 0,4/2 = 0,6

  Tần số alen a = 1 – 0,6 = 0,4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>