AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính theo lý thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen? 

  • A. AabbDdHH.       
  • B. aaBBddHh.    
  • C. aabbddHH.       
  • D. AaBbddhh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen là aabbddHH.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>