AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai

  • A. Đột biến gen có thể tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
  • B. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit trong gen.
  • C. Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp.
  • D. Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  - A, C, D là những phát biểu đúng về đột biến gen

  - B sai vì đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến 1 cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>