AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau đây \(\left( P \right):\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{DH}}{{dh}}{X^E}{X^e} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{DH}}{{dh}}{X^E}Y\) . Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm 8,25%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về đời con đúng?

  I. Nếu có hoán vị gen xảy ra thì F1 có tối đa 400 kiểu gen.

  II. F1 có 33% tỉ lệ kiểu hình (A-,B-,D-,H-).

  III. F1 có 16,5% số cá thể cái mang tất cả các tính trạng trội.

  IV. F1 có 12,75% tỉ lệ kiểu hình lặn về các cặp gen. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>