AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét một quần thể thực vật cân bằng di truyền, cây bạch tạng có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,0025 trong tổng số cá thể của quần thể. Cây không bị bạch tạng nhưng mang alen lặn chiếm tỉ lệ là: 

  • A. 0,25.    
  • B. 0,095.        
  • C. 0,9975.    
  • D. 0,0475.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Gọi tần số alen của A và a lần lượt là p và q

  Quần thể cân bằng nên tuần theo định luận Hacđi - Vanbec nên ta có :

   p2 AA + 2pqAa + q2aa= 1

  Theo bài ra ta có q2 = 0,025 → q = 0,05→ p = 1 –  0,05 = 0,95

  Cây không bị bạch tạng nhưng mang alen lặn (Aa) chiếm tỉ lệ: 2pq = 2.0,95.0,05 = 0,095

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>