YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là

  • A.

   0,020. 

  • B.

   0,030.

  • C. 0,015. 
  • D. 0,010.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhỏ từ từ HCl vào dung dịch thứ tự phản ứng:

  H+ + CO32- → HCO3- (1)

  H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

  nH+ = 0,03 mol

  nCO32- = 0,02 mol < nH+

  nH+ (2) = nCO2 = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON