AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta?

  • A. Các dân tộc ít người sống tập trung chủ yếu ở đồng bằng.
  • B. Có nhiều thành phần dân tộc, bản sắc văn hóa đa dạng.
  • C. Mức sống của một bộ phận dân tộc ít người còn thấp.
  • D. Dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta là Các dân tộc ít người sống tập trung chủ yếu ở đồng bằng vì các dân tộc ít người ở nước ta chủ yếu sống ở vùng đồi núi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>