RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Phân tử nào dưới đây khi thuỷ phân không giải phóng đường glucôzơ?

  • A.

   Phân tử phôtpholipit

  • B.

   Phân tử glicôprôtêin

  • C.

   Phân tử glicôgen

  • D. Phân tử xenlulôzơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>