AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những cấu trúc nào sau đây có cả ở tế bào thực vật và tế bào vi khuẩn?

  • A. Tế bào chất, lưới nội chất và ribôxôm
  • B. Màng sinh chất, tế bào chất và ribôxôm
  • C. Màng sinh chất, tế bào chất và nhân
  • D. Ti thể, màng sinh chất và lizôxôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>