AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho giao phối với nhau, thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 50% cá thể cái lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông thẳng, trắng: 5% cá thể đực lông quăn, trắng: 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

         I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

         II. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở  đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

         III. Các cá thể mang kiểu hình lông quăn, đen ở có 5 loại kiểu gen.

         IV.  có 20% số cá thể cái mang 2 alen trội.

  • A. 3    
  • B. 1   
  • C. 2    
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>