AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

  II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

  III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.

  IV. Quan hệ giữa loài H và loài I là quan hệ cạnh tranh.

  • A. 3    
  • B. 4  
  • C.
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA