AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết các gen liên kết hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cho cây có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\)  tự thụ phấn thu được đời con có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

  • A. 75%    
  • B. 100%
  • C. 25%
  • D. 50%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>