AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lênin phát triển triết học Mác? 

  Lời giải tham khảo:

  • Triết học Mác và chủ nghĩa Mác hình thành và phát triển mang tính khách quan, Mác-Ăngghen đã nhấn mạnh: Nó không phải là một hệ thống lý luận giáo điều, kinh viện hoặc đã hoàn chỉnh, nên nó cũng như các khoa học khác cần phải được bổ sung và phát triển thêm về mặt lý luận và phải được vận dụng một cách sáng tạo trong những điều kiện lịch sử nhất định. 
  • Mác và Ăngghen đã sáng tạo ra học thuyết về chủ nghĩa Chủ nghĩa xã hội chưa được đặt ra một cách trực tiếp trước mắt. Lê-nin đã phát triển chủ nghĩa Mác trong những điều kiện lịch sử mới để thực hiện bước chuyển cách mạng đó. 
  • Chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang một giai đoạn mới: giai đoạn chủ nghĩa đế quốc và thời đại của cách mạng vô sản. Xuất hiện những điều kiện khách quan và chủ quan cho phép thực hiện nhiệm vụ cách mạng của bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, thông qua cách mạng vô sản. 
  • Sự phát triển của Lê-nin đối với triết học của Mác được thể hiện trong các lĩnh vực của triết học Mác. Từ những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng đến chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nhưng quan trọng hơn cả là lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về quá trình xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội hiện thực, v.v... Sự phát triển của Lê-nin đối với triết học Mác không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn đối với sự phát triển của khoa học và xã hội hiện đại.
  • Trong giai đoạn hiện nay, tuy có sự khủng hoảng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa và nhất là sự biến đổi có tính chất phức tạp trên thế giới. Chủ nghĩa tư bản cũng như chủ nghĩa xét lại dưới nhiều hình thức khác nhau đang mưu toan tìm mọi cách hạ thấp và phủ nhận vai trò của Lê-nin trong hệ thống triết học và chủ nghĩa Mác. 
  • Chủ nghĩa Lê-nin trên thực tế là sự khái quát những kinh nghiệm và thực tiễn đấu tranh của lịch sử, nó không phải là sự giải thích“cực đoan chủ nghĩa Mác”. Chủ nghĩa Lê-nin là sự phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện và hoàn cảnh mới, điều kiện cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội hiện thực, khẳng định nó mang tính tất yếu khách quan trong sự phát triển của lịch sử. 
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>