AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích bản chất của ý thức và vai trò của tri thức khoa học? 

  Lời giải tham khảo:

  Bản chất của ý thức là sự phản ánh mang tính tích cực, năng động và tính sáng tạo. 

  Bởi vì, nhận thức của con người là một nhu cầu khách quan, nhu cầu về nghiên cứu và sự giải thích tất cả những gì xảy ra trong hiện thực, về sự nắm bắt và vận dụng các qui luật khách quan. Tính năng động và sáng tạo của ý thức là quá trình cải biến các đối tượng vật chất đã được di chuyển vào bộ não con người, thành cái tinh thần, cái khách thể tinh thần. Quá trình ý thức là quá trình thống nhất 3 mặt sau:

  • Một là, trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh. Sự trao đổi này có tính hai chiều, có định hướng và chọn lọc các thông tin cần thiết.
  • Hai là, mô hình hoá đối tượng trong tư duy dưới dạng hình ảnh tinh thần. Đây là quá trình mã hoá các đối tượng vật chất thành các ý tưởng tinh thần phi vật chất.
  • Ba là, chuyển mô hình từ tư duy ra hiện thực khách quan, tức là quá trình hiện thực hoá tư tưởng, thông qua hoạt động thực tiễn chuyển hoá tư tưởng thành thực tại, hoặc vật chất hoá tư tưởng của con người dưới dạng vật chất ngoài hiện thực. Trong giai đoạn này con người lựa chọn những phương pháp, phương tiện, công cụ để tác động vào hiện thực khách quan nhằm thực hiện mục đích của mình. 

  Ý thức có kết cấu phức tạp bao gồm các yếu tố khác nhau như: tri thức, ý chí, tình cảm, trong đó tri thức là yếu tố quan trọng nhất. Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức sự hình thành và phát triển của ý thức có liên quan mật thiết đến quá trình con người nhận thức về thế giới, tích lũy những tri thức, sự hiểu biết nói chung. 

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA