AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Trong dãy kim loại kiềm, đi từ Li đến Cs nhiệt độ nóng chảy giảm dần. 
  • B. Có thể dùng dung dịch Na2CO3 để làm mềm tất cả các loại nước cứng.
  • C. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của kim loại kiềm thổ thấp hơn kim loại kiềm.
  • D. Một trong những tác dụng của criolit trong quá trình sản xuất nhôm là làm tăng tính dẫn điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp nhưng cao hơn kim loại kiềm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>