YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính a?

  • A.

   0,02M     

  • B.

   0,04M

  • C. 0,03M    
  • D. 0,015M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nCO2 = 0,07mol; nNaOH = 0,08 mol

  ⇒ nNa2CO3 = 0,01 mol; nNaHCO3 = 0,06 mol

  ⇒ nBaCO3 = 0,02 mol < nBaCl2 = 0,04 mol ⇒ nCO32- = nBaCO3 = 0,02 mol

  OH- + HCO3- → CO32-

  nOH- = nCO32- = 0,02 mol ⇒ a = 0,01/0,25 = 0,04 mol

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON