AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị 1 và oxit kim loại hóa trị 2 vào nước dư. Sau khi phản ứng xong được 500 ml dd X chỉ chứa một chất tan duy nhất và 4,48 lít khí H2 (đktc). Nồng độ mol/l của dung dịch X là:

  • A. 0,3M
  • B. 0,25M
  • C. 0,2M
  • D. 0,4M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dung dịch X chỉ chứa 1 chất tan duy nhất
  ⇒ kim loại hóa trị 2 tan trong kiềm
  Gọi kim loại kiềm là X và kim loại hóa trị 2 là Y
  ⇒ X + H2O → XOH + ½ H2
  2XOH + YO → X2YO2 + H2O
  ⇒ \(2n_{H_{2}}\) = nX = nXOH = 0,4 mol
  ⇒ \(n_{X_{2}YO_{2}}\) = ½ nX = 0,2 mol
  ⇒ CM = 0,4M 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>