AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Công - nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... là bầu bạn cách mệch của công – nông”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

  • A. Thư gửi uỷ ban hành chính các kỳ, bộ, tổng và làng
  • B. Thư gửi đồng bào Nam bộ.
  • C. Sửa đổi lề lối làm việc
  • D. Đường cách mệnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>