ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

  • A. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với cách mạng vô sản ở chính quốc
  • B. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi sau cách mạng vô sản ở chính quốc
  • C. Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
  • D. Thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>