• Câu hỏi:

  Cho biểu đồ

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây

  • A. Tốc độ gia tăng dân số nước ta
  • B. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi
  • C. Qui mô dân số nước ta
  • D. Chuyển dịch cơ cấu dân số nước ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC