40 câu trắc nghiệm Vận dụng cao về ADN, ARN, Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

50 phút 40 câu 234 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):