ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.9 trang 23 SBT Vật lý 12

Giải bài 8.9 tr 23 sách BT Lý lớp 12

Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S1, S2 người đó đếm được 12 đường hypebol, quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai đường hypebol ngoài cùng là 22 cm. Tính tốc độ truyền sóng.

Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giữa đỉnh của hypebol số 1 và đỉnh của hypebol số 12 có 11 khoảng vân.

Vậy :  \(i = \frac{{22}}{{11}} = 2cm = \frac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda = 4cm\)

Tốc độ truyền sóng : 

\(v = \lambda f = 20.4 = 80cm/s\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.9 trang 23 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang

  Tại hai điểm A, B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, cùng biên độ, ngược pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng lan truyền trên mặt nước không đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB

  A.dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn.

  B.dao động có biên độ gấp đôi biên độ của nguồn.

  C.dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn.

  D.không dao động.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bala bala

  Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, vuông pha có biên độ a. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không thay đổi thì tại một điểm cách hai nguồn những khoảng  \(d_1=12,75\lambda\)\(d_2=7,25\lambda\) sẽ có biên độ dao động \(a_0\)là bao nhiêu?

  A.a.

  B.2a

  C.0

  D.\(a\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Trên mặt nước 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 24 cm, dao động với phương trình u1= 5 cos(20 pi.t+ pi) mm, u2 = 5 cos(20pi.t) mm.Tốc độ truyền sóng là v=40 cm. Coi biên độ truyền sóng là không đổi khi truyền đi, xét đường tròn tâm I bán kính 4 cm, điểm I cách đều A,B đoạn 13 cm. Điểm M thược đường tròn đó cách xa A  nhất dao động với biên độ bằng

   A. 5mm        B.6,67 mm         C.10 mm         D.9,44mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Một sóng lan truyền trên dây với biên độ sóng không đổi. Tại thời điểm t1, phần tử môi trường tại nguồn phát sóng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = t1 + T/4, điểm M cách nguồn một khoảng 1/6 bước sóng có li độ 3cm. Biết tại thời điểm t1 đã có sóng truyền đến M. Tìm biên độ sóng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là  \(u_1=5\cos(40\pi t)mm\)\(u_2=5\cos(40 \pi t +\pi)mm.\)Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Xét các điểm trên \(S_1S_2\). Gọi I là trung điểm của \(S_1S_2\) ; M nằm cách I một đoạn 3cm sẽ dao động với biên độ:

  A.0 mm. 

  B.5 mm. 

  C.10 mm. 

  D.2,5 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình \(u_1=1,5\cos(50\pi t - \frac{\pi}{6})cm\),\(u_2=1,5\cos(50\pi t + \frac{5\pi}{6})cm\). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Tại điểm M cách S1 một đoạn 50cm và cách S2 một đoạn 10cm sóng có biên độ tổng hợp là

  A.3cm.

  B.0cm.

  C. \(1,5\sqrt{3}cm.\)

  D. \(1,5\sqrt{2}cm.\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Hai mũi nhọn S1. S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 100 Hz được đặt sao cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cho cần rung thì 2 điểm S1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng \(u=a\cos(2 \pi f t) \). Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1Smột khoảng d = 8cm.

  A.uM = acos (200πt - 20π).

  B.u= 2acos(200πt).

  C.u= 2acos (200πt – π/2).

  D.uM = acos(200πt + 20π).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 3 cm trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp phát sóng ngang với cùng phương trình \(u=2\cos(100 \pi t)mm,\) t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trong nước là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Phương trình sóng tại điểm M nằm trên mặt nước với S1M = 5,3cm và S2M = 4,8cm là

  A. \(u=4\cos(100\pi-0,5\pi)mm.\)

  B. \(u=2\cos(100\pi+0,5\pi)mm.\)

  C. \(u=2\sqrt{2}\cos(100\pi-24,25\pi)mm.\)

  D.\(u=2\sqrt{2}\cos(100\pi-25,25\pi)mm.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Hai nguồn sóng S1Scùng phương, cùng pha và cùng biên độ, cách nhau 25 cm phát sóng có tần số f = 40 Hz vận tốc truyền sóng v = 2 m/s. Số gợn giao thoa cực tiểu và số giao thoa cực đại trên đoạn S1S2 là

  A.11 và 10. 

  B.10 và 11. 

  C.11 và 11.

  D.9 và 10.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1