Trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 28 Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

90 phút 24 câu 15 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (24 câu):