AMBIENT

Bài tập 27 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 27 tr 38 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x=0,5 và y=1

\(P = \frac{1}{3}{x^2}y + x{y^2} - xy + \frac{1}{2}x{y^2} - 5{\rm{x}}y - \frac{1}{3}{x^2}y\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thu gọn đa thức:

Ta có: 

\(\begin{array}{l} P = \frac{1}{3}{x^2}y + x{y^2} - xy + \frac{1}{2}x{y^2} - 5{\rm{x}}y - \frac{1}{3}{x^2}y\\ = \left( {1 + \frac{1}{2}} \right)x{y^2} - \left( {1 + 5} \right)xy + \left( {\frac{1}{3} - \frac{2}{3}} \right){x^2}y\\ = \frac{2}{3}{x}{y^2} - 6{\rm{x}}y - \frac{1}{3}{x^2}y \end{array}\)

Thay x=0,5 và y=1, ta được:

\(P = \frac{2}{3}\left( {0,5} \right){.1^2} - 6.0,5.1 - \frac{1}{3}{\left( {0,5} \right)^2}.1 = - \frac{7}{3}\)

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>