ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 Đa thức

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 về Đa thức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4
  • A.  - x2 + 5x4 +2x + 5x3
  • B.  2x - x2 + 5x4 + 5x3 
  • C.  5x4 + 5x3+x2 -2x
  • D.  5x4 + 5x3- x+2x
   
   
  • A. 6
  • B. 7
  • C. 5
  • D. 4
  • A. \( - 14{{\rm{x}}^2}y + 10{{\rm{x}}^3}{y^2}\)
  • B. \( - 14{{\rm{x}}^2}y - 10{{\rm{x}}^3}{y^2}\)
  • C. \( - 6{{\rm{x}}^2}y - 10{{\rm{x}}^3}{y^2}\)
  • D. \( - 6{{\rm{x}}^2}y + 10{{\rm{x}}^3}{y^2}\)
  • A. Kết quả là đa thức \(- {x^5} + 15{\rm{x}}yz + {y^4}\) có bậc là 6
  • B. Kết quả là đa thức \(- {x^5} + 15{\rm{x}}yz + {y^4}\) có bậc là 5
  • C. Kết quả là đa thức \(- {2x^5} + 15{\rm{x}}yz + {y^4}\) có bậc là 5
  • D. Kết quả là đa thức \(- {x^5} - 15{\rm{x}}yz + {y^4}\) có bậc là 5
 • Câu 6:

  Giá trị của đa thức \(4{{\rm{x}}^2}y - \frac{2}{3}x{y^2} + 5{\rm{x}}y - x\) tại \(x = 2;y = \frac{1}{3}\) là 

  • A. \(\frac{{176}}{{27}}\)
  • B. \(\frac{{276}}{{27}}\)
  • C. \(\frac{{27}}{{17}}\)
  • D. \(\frac{{116}}{{27}}\)
 • Câu 7:

  Đa thức \(4{{\rm{x}}^2}y - 2{\rm{x}}{y^2} + \frac{1}{3}{x^2}y - x + 2{{\rm{x}}^2}y + x{y^2} - \frac{1}{3}x - 6{{\rm{x}}^2}y\) được rút gọn thành 

  • A. \(\frac{1}{3}{x^2}y + {x^2}y - \frac{4}{3}x\)
  • B. \(\frac{1}{3}{x^2}y - {x^2}y - \frac{4}{3}x\)
  • C. \(\frac{1}{3}{x^2}y - {x^2}y + \frac{4}{3}x\)
  • D. \(\frac{-1}{3}{x^2}y - {x^2}y - \frac{4}{3}x\)
 • Câu 8:

  Cho \(A = 3{{\rm{x}}^3}{y^2} + 2{{\rm{x}}^2}y - xy,B = 4xy - 3{{\rm{x}}^2}y + 2{{\rm{x}}^3}{y^2} + {y^2}\). Tính A + B

  • A. \(-5{x^3}{y^2} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^2}\)
  • B. \(5{x^3}{y^2} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^2}\)
  • C. \(5{x^2}{y^2} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^3}\)
  • D. \(5{x^3}{y^4} - {x^2}y + 3{\rm{x}}y + {y^3}\)
 • Câu 9:

  Cho \(A = 3{{\rm{x}}^3}{y^2} + 2{{\rm{x}}^2}y - xy,B = 4xy - 3{{\rm{x}}^2}y + 2{{\rm{x}}^3}{y^2} + {y^2}\). Tính A - B

  • A. \({x^3}{y^2} + 5{{\rm{x}}^2}y - 5{\rm{x}}y - {y^3}\)
  • B. \({2x^3}{y^2} + 5{{\rm{x}}^2}y - 5{\rm{x}}y - {y^2}\)
  • C. \({x^3}{y^2} + 5{{\rm{x}}^2}y - 5{\rm{x}}y - {y^2}\)
  • D. \({x^3}{y^2} + 5{{\rm{x}}^2}y + 5{\rm{x}}y - {y^2}\)
 

 

YOMEDIA
1=>1