Bài tập 3 trang 26 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a) \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{j}\)                                  b) \(\overrightarrow{b}= -3\) 

c)  \(\overrightarrow{c}=3\overrightarrow{i} - 4\)                  d) \(\overrightarrow{d}= 0,2\) \(\overrightarrow{i} + \sqrt{3}\overrightarrow{j}\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Ta có     = 2 = 2 + 0  suy ra  = (2;0)

Câu b:

  = (0; -3)

Câu c:

 = (3; -4)

 Câu d:

 \(\overrightarrow{d}= (0,2; - \sqrt{3})\) 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 26 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 1.23 (SBT trang 33)

  Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu \(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}\) thì G là trọng tâm của tam giác ABC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương
  Bài 1.22 (SBT trang 33)

  Chứng minh rằng tổng của n vectơ \(\overrightarrow{a}\) bằng \(n\overrightarrow{a}\) (n là số nguyên dương) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn
  Bài 1.21 (SBT trang 33)

  Chứng minh rằng :

  a) Nếu \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\) thì \(m\overrightarrow{a}=m\overrightarrow{b}\)

  b) Nếu \(m\overrightarrow{a}=m\overrightarrow{b}\) và \(m\ne0\) thì \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\)

  c) Nếu \(m\overrightarrow{a}=n\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{a}\ne\overrightarrow{0}\) thì \(m=n\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha
  Bài 1.20 (SBT trang 33)

  Tìm giá trị của m sao cho \(\overrightarrow{a}=m\overrightarrow{b}\) trong các trường hợp sau :

  a) \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\ne\overrightarrow{0}\)

  b) \(\overrightarrow{a}=-\overrightarrow{b};\overrightarrow{a}\ne\overrightarrow{0}\)

  c) \(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\) cùng hướng và \(\left|\overrightarrow{a}\right|=20;\left|\overrightarrow{b}\right|=5\)

  d) \(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\) ngược hướng và \(\left|\overrightarrow{a}\right|=5;\left|\overrightarrow{b}\right|=15\)

  e) \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{0};\overrightarrow{b}\ne\overrightarrow{0}\)

  g) \(\overrightarrow{a}\ne\overrightarrow{0};\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}\)

  h) \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{0};\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}\)

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  cho vectơ a=(2;-5;3), vectơ b=(0;2;-1), vectơ c=(1;7;2). tìm tọa độ véc tơ u với \(\overrightarrow{u}=4\overrightarrow{a}-\frac{1}{2}\overrightarrow{b}+3\overrightarrow{c}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 2.61 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 105)

  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có \(A\left(1;2\right);B\left(-3;1\right)\) và trực tâm \(H\left(-2;3\right)\). Hãy tìm tọa độ đỉnh C ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 1.43 (SBT trang 44)

  Cho hình bình hành ABCD. Biết \(A\left(2;-3\right);B\left(4;5\right);C\left(0;-1\right)\). Tính tọa độ của đỉnh D ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời