YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.37 trang 41 SBT Hình học 10

Giải bài 1.37 tr 41 SBT Hình học 10

Viết vec tơ \(\overrightarrow u\) dưới dạng \(\overrightarrow u  = x\overrightarrow i  + y\overrightarrow j \) khi biết tọa độ của \(\overrightarrow u\) là: (2;−3), (−1;4), (2;0), (0;−1), (0;0).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow u  = \left( {2;3} \right) \Rightarrow \overrightarrow u  = 2\overrightarrow i  - 3\overrightarrow j \\
\overrightarrow u  = \left( { - 1;4} \right) \Rightarrow \overrightarrow u  =  - \overrightarrow i  + 4\overrightarrow j \\
\overrightarrow u  = \left( {2;0} \right) \Rightarrow \overrightarrow u  = 2\overrightarrow i \\
\overrightarrow u  = \left( {0; - 1} \right) \Rightarrow \overrightarrow u  =  - \overrightarrow j \\
\overrightarrow u  = \left( {0;0} \right) \Rightarrow \overrightarrow u  = 0\overrightarrow i  + 0\overrightarrow j  = \overrightarrow 0 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.37 trang 41 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF