Trắc nghiệm Hình học 10 Bài 4 Hệ trục tọa độ

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 Chương 1 Bài 4 về Hệ trục tọa độ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. \(G\left ( \frac{11}{3};-1 \right )\)
  • B. \(G\left ( \frac{11}{3};1 \right )\)
  • C. \(G\left ( \frac{13}{3};1 \right )\)
  • D. \(G\left ( -\frac{13}{3};1 \right )\)
  • A. \(C(1;-2)\)
  • B. \(C(-2;4)\)
  • C. \(C(-7;-1)\)
  • D. \(C(5;2)\)
  • A. \(k=8\)
  • B. \(k=4\)
  • C. \(k=2\)
  • D. \(k=0\)
  • A. \(D(1;4)\)
  • B. \(D(9;-2)\)
  • C. \(D(-5;2)\)
  • D. \(D(-6;1)\)
  • A. \(C\left ( 0;\frac{13}{3} \right )\)
  • B. \(C\left ( 0;\frac{14}{3} \right )\)
  • C. \(C\left ( 0;\frac{16}{3} \right )\)
  • D. \(C\left ( 0;\frac{17}{3} \right )\)
 • Câu 6:

  Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ \(\overrightarrow u  = \left( { - 3;7} \right)\)

  • A. \(\overrightarrow {{v_1}}  = \left( {1; - 2} \right)\)
  • B. \(\overrightarrow {{v_2}}  = \left( {1; - \frac{7}{3}} \right)\)
  • C. \(\overrightarrow {{v_3}}  = \left( {3;7} \right)\)
  • D. \(\overrightarrow {{v_4}}  = \left( { - 3; - 7} \right)\)
 • Câu 7:

  Cho hai điểm A(2; -1), B(3; 0), điểm nào sau đây thẳng hàng với A, B?

  • A. \({C_1}\left( {0; - 7} \right)\)
  • B. \({C_2}\left( {0; - 3} \right)\)
  • C. \({C_3}\left( {0; - 5} \right)\)
  • D. \({C_4}\left( {0; - 1} \right)\)
 • Câu 8:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. M, N, P lần lượt là trung điểm cách cạnh BC, CA, AB. Biết M(1; 2); N(3; – 5); P(5; 7). Tọa độ đỉnh A là:

  • A. A(7; 9)
  • B. A(– 2; 0)  
  • C. A(7; – 2)
  • D. A(7; 0)
 • Câu 9:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A(–1; 1); B(1; 2); C(4; 0). Tìm tọa độ điểm M sao cho ABCM là hình bình hành là:

  • A. M(2; 1)
  • B. M(2; –1)
  • C. M(–1; 2)
  • D. M(1; 2)
 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC có A(–2; 2), B(6; –4), đỉnh C thuộc trụ Ox. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC, biết rằng G thuộc trục Oy)

  • A. \(G\left( {0;\frac{2}{3}} \right)\)
  • B. \(G\left( {0; - \frac{2}{3}} \right)\)
  • C. \(G\left( {3; - \frac{2}{3}} \right)\)
  • D. \(G\left( { - 3; - \frac{2}{3}} \right)\)