YOMEDIA

Bài tập 1 trang 36 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 36 sách GK Sinh lớp 9

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Quá trình phát sinh giao tử ở động vật:

 • Giao tử đực (tinh trùng) 
  • 1 tế bào sinh dục đực sơ khai qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các tinh nguyên bào 
  • Các tinh nguyên bào đến thời kì nhất định sẽ dời lớp tế bào mầm nằm sát thành ống sinh tinh và phát triển to ra để hình thành tinh bào bậc 1 
  • Mỗi tinh bào bậc 1 trải qua giảm phân 1 cho 2 tinh bào bậc 2 
  • Mỗi tinh bào bậc 2 trải qua giảm phân 2 cho 2 tinh trùng 
 • Giao tử cái (trứng) 
  • 1 tế bào sinh dục cái sơ khai qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các noãn nguyên bào. 
  • Noãn nguyên bào lớn lên thành noãn bào bậc 1 
  • Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho 1 noãn bào bậc 2 và 1 thể cực thứ 1 
  • Mỗi noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 sẽ cho 1 trứng và 1 thể cực thứ 2 
  • Mỗi thể cực thứ 1 qua giảm phân 2 cho 2 thể cực thứ 2 
  • Các thể cực sẽ bị tiêu biến.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 36 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA