YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 54 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 54 sách GK Sinh lớp 12

Nêu đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

 • Đặc điểm của di truyền ngoài nhân
  • Lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau, biểu hiện kiểu hình ở đời con theo dòng mẹ.
  • Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.
  • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các định luật của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân đều cho các tế bào con theo quy luật di truyền chặt chẽ như gen nhân.
  • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ, nhưng không phải tất cả các tính trạng di truyền theo mẹ đều liên quan với các gen trong tế bào chất.
  • Tế bào là một đơn vị di truyền trong đó nhân đóng vai trò chính, nhưng tế bào chất cũng đóng vai trò nhất định. Hai hệ thống di truyền qua NST và di truyền ngoài NST tác động qua lại lẫn nhau, đảm bảo cho sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của cơ thể.

- Để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định dựa vào các đặc điểm sau:

 • Di truyền qua tế bào chất:
  • Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.
  • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các quy luật di truyền của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân phối đều cho các tế bào con theo quy luật chặt chẽ như đối với các NST.
  • Tính trạng do gen tế bào chất quy định vẫn tồn tại khi thay đổi nhân tế bào bằng nhân có bộ NST khác.
 • Di truyền qua nhân
  • Trong di truyền qua nhân, vai trò cùa tế bào sinh dục đực và cái ngang nhau.
  • Các tính trạng di truyền qua NST tuân theo các quy luật di truyền Menđen và những quy luật di truyền bổ sung sau Menđen của thuyết di truyền NST.
  • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ nhưng không nhất thiết mọi tính trạng di truyền theo mẹ đều liên quan với các gen trong tế bào chất vì còn những nguyên nhân khác.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 54 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON