ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 8 trang 84 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 tr 84 sách BT Sinh lớp 10

Enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng thuỷ phân tinh bột, pepsin có trong dạ dày có tác dụng thuỷ phân prôtêin. Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có điều kiện hoạt hoá cả 2 loại enzim, bất hoạt cả 2 loại enzim? 

Thí nghiệm

Pepsin

Amilaza

1

Có HCl, nhiều axit amin, pH = 4

pH = 6,5, nhiều tinh bột sống

2

Không có HCl, nhiều prôtêin, pH = 6,5

pH = 2, nhiều tinh bột sống

3

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 2

pH = 6,5, nhiều tinh bột chín

4

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 6

pH = 6,5, nhiều tinh bột chín

5

Không có HCl, nhiều prôtêin, pH = 4

pH = 4, nhiều tinh bột chín

6

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 2

pH = 4, nhiều glucôzơ

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 
  • Thí nghiệm hoạt hoá cả 2 loại enzim: 3
  • Thí nghiệm không hoạt hoá cả 2 loại enzim: 1, 2, 5. 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 84 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1