YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 72 sách GK Hóa lớp 12

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp: 

a) PVC, poly (vinyl axetat) từ etilen.

b) Polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

PVC, poly(vinyl axetat) từ etilen:

- Điều chế PVC:

\(\begin{array}{l}
C{H_2} = C{H_2} + \frac{1}{2} \to C{H_3}CHO\\
C{H_3}CHO + 2Cu{(OH)_2} + NaOH \to C{H_3}COONa + C{u_2}O + 3{H_2}O\\
C{H_3}COONa + NaOH \to C{H_4} + N{a_2}C{O_3}\\
2C{H_4} \to {C_2}{H_2} + 3{H_2}\\
CH \equiv CH + HCl \to C{H_2} = CH - Cl\\
nC{H_2} = CH - Cl \to {( - C{H_2} - CH(Cl) - )_n}
\end{array}\)

Câu b:

Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzem

- Điều chế Polibutađien

\(\begin{array}{l}
{C_4}{H_{10}} \to {C_2}{H_4} + {C_2}{H_6}\\
C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O \to C{H_3} - C{H_2} - OH\\
2C{H_3} - C{H_2} - OH \to C{H_2} = CH - CH = C{H_2} + 2{H_2}O + {H_2}\\
nC{H_2} = CH - CH = C{H_2} \to {( - C{H_2} - CH = CH - C{H_2} - )_n}
\end{array}\)

- Điều chế polime đồng trùng hợp

\(\begin{array}{l}
{C_6}{H_5} - C{H_2} - C{H_3} + C{l_2} \to {C_6}{H_5} - CH(Cl) - C{H_3}\\
{C_6}{H_5} - CH(Cl) - C{H_3} + NaOH \to {C_6}{H_5} - CH(OH) - C{H_3}\\
{C_6}{H_5} - CH(OH) - C{H_3} \to {C_6}{H_5} - CH = C{H_2}\\
n{C_6}{H_5} - CH = C{H_2} + nC{H_2} = CH - CH = C{H_2} \to {( - C{H_2} - CH - C{H_2} - CH({C_6}{H_5}) - C{H_2} - )_n}
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF