ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 14 Vật liệu polime

Trong bài Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 14 Vật liệu polime chúng ta sẽ ôn lại được các khái niệm, tính chất của Chất dẻocao suvật liệu Compozit và keo dán để ghi nhớ tốt hơn kiến thức vừa học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. H2N – [CH2]5 – COOH  
  • B. CH2 = C (CH3)COOCH3
  • C. CH2 = CHCOOH  
  • D. CH2 = CHCOOCH3
  • A. Cao su buna
  • B. Nhựa poli(vinyl clorua)
  • C. tơ visco
  • D. tơ nilon-6,6
   
   
  • A. ancol etylic
  • B. vinylaxetilen
  • C. anđehit axetic
  • D. butan
  • A. 1,6
  • B. 0,96
  • C. 0,9
  • D. 1,80
  • A. 680 và 550.
  • B. 680 và 473.
  • C. 540 và 473.
  • D. 540 và 550.
 • Câu 6:

  Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp?

  • A. polyvinyl(vinyl clorua)   
  • B. polisaccarit
  • C. poli (etylen terephtalat)   
  • D. nilon- 6,6
 • Câu 7:

  Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo

  • A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)
  • B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)
  • C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin
  • D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)
 • Câu 8:

  nilon-6,6 thuộc loại

  • A. tơ visco    
  • B. poliesste   
  • C. tơ poliamit    
  • D. tơ axetat
 • Câu 9:

  Các polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo

  • A. tơ visco và tơ nilon -6,6
  • B. tơ tằm và tơ vinilon
  • C. tơ nilon-6,6 và tơ capron
  • D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat
 • Câu 10:

  Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,93% clo về khối lượng, trung bình 1 phân từ clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

  • A. 3
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 4
 • Câu 11:

  Cao su Buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp

  • A. butađien-1,3 và stiren.   
  • B. butađien-1,3 và lưu huỳnh.
  • C. buten-2 và stiren.   
  • D. butađien-1,3 và nitriri.
 • Câu 12:

  Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

  • A. trùng hợp vinyl xianua
  • B. trùng ngưng axit e-aminocaproic
  • C. trùng hợp metyl metacrylat
  • D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic
 • Câu 13:

  Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

  • A. 2-metylbuta-l,3-đien    
  • B. penta-l,3-đien
  • C. but-2-en   
  • D. buta-l,3-đien
 • Câu 14:

  Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt. Trùng hợp chắt nào sau đây tạo thành polime dùng để sận xuất tơ nitron?

  • A. CH2=CH-CN  
  • B. CH2 = CH-CH3
  • C. H2N – [CH2]5– COOH  
  • D. H2N – [CH2]6 – NH2
 • Câu 15:

  Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. số đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1