Bài tập 1 trang 107 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 107 sách GK Hóa lớp 11

Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2O; b)C2H5Br; c) CH2O2; d) C6H5Br; e) C6H6; g) CH3COOH.

Gợi ý trả lời bài 1

  • Hiđrocacbon: C6H6
  • Các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon: CH2O, C2H5Br, CH2O2, C6H5Br, CH3COOH.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 107 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ