ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18.3 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.3 trang 44 SBT Hóa học 10

Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào NH3 đóng vai trò chất oxi hoá ?

A. 2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3 + H2O+ MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

D. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.3

 
 

A. NH3 là chất oxi hóa

B. NH3 là chất khử

C. NH3 không thay đổi số oxi hóa

D. NH3 là chất khử

⇒  Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.3 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1