YOMEDIA
NONE

Bài tập 18.14 trang 46 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.14 trang 46 SBT Hóa học 10

Cho 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCOác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO2 (đktc). Tính thành phần % số mol của BaCOtrong hỗn hợp.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.14

Xét phản ứng: MCO3 + 2HCl → MCl2 + CO2 + H2O

\(nC{O_2} = \frac{{0,448}}{{22,4}} = 0,02mol\)

\(M = \frac{{3,164}}{{0,02}} = 158,2(g/mol)\)

Áp dụng sơ đồ đường chéo suy ra

\({m_{BaC{O_3}}} = \frac{{58,2}}{{58,2 + 38,8}}.100\%  = 60\% \)

                 

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.14 trang 46 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON