YOMEDIA
NONE

Bài tập 18.12 trang 46 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.12 trang 46 SBT Hóa học 10

Cho hỗn hợp X gồm AI và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm O2 và Cl2. dY/H2 = 27,375 . Sau phản ứng thu được 5,055 gam chất rắn. Tính khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.12

- Từ giả thiết tính được: nCl2 = 0,035 mol; nO2 = 0,025 mol

Theo ĐLBT khối lượng:

mCl2 + mO2 + mAl + mMg = 5,055 ⇒ mAl + mMg = 5,055 - 3,285 = 1,77 gam

Mg → Mg2+ + 2e

x                    2x

Al → Al3+  + 3e

y                   3y

Cl2    +  2e → 2Cl-

0,035    0,7

O2   +   4e   →  2O2-

0,025     0,1

Ta có: 2x + 3y = 0,17 

Suy ra x = 0,04 vfa y = 0,03

Vậy mMg = 0,04.24 = 0,96 gam

mAl = 0,03.27 = 0,81 gam

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.12 trang 46 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON