AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic.
  • B. Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức.
  • C. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
  • D. Glucozơ là đồng phân của saccarozơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A. Sai vì xà phòng là muối natri hoặc kali của các axit béo.

  B. Sai cacbohydrat là những hợp chất có công thức chung Cn(H2O)m

  C. đúng

  D. Sai glucozo là đồng phân của fructozo

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>