YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, FeCO3 và Fe(OH)2 trong bình chân không, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và a mol hỗn hợp khí và hơi gồm NO2, CO2 và H2O. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong 120 gam dung dịch H2SO4 14,7%, thu được dung dịch chỉ chứa 38,4 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí gồm NO và CO2. Giá trị của a là 

  • A. 0,18.        
  • B. 0,24.             
  • C. 0,30.       
  • D. 0,36.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  nH2SO4 = 0,18(mol)

  Đặt x, y,z là số mol Fe(NO3)2, FeCO3 và Fe(OH)2

  Các phản ứng trao đổi xảy ra

  H+ + OH- → H2O   (1)

  2H+ + CO32- → CO2 ↑+ H2O   (2)

  Các bán phản ứng oxi hóa khử xảy ra:

  Fe2+   → Fe3+ +1e       (3)

  4H+ + NO3-   +3e  → NO + 2H2O   (4)

  Bảo toàn electron: ne ( Fe2+ nhường) = ne ( N+5 nhận)

  => x + y + z = 2x  (*)

  Bảo toàn nguyên tố H: ∑ nH+ (1)+(2)+(4)  =  nOH- + 2nCO32- + 4nNO

  => 2z + 2y + 4nNO = 0,18.2 

  => nNO = 0,09 – ( y + z)/2

  Bảo toàn nguyên tố N: => nNO3- trong muối = 2nFe(NO3)2 – nNO = 2x – 0,09 + (y+z)/2

  mmuối = 56 ( x+ y + z) + 0,18.96 + 62[ 2x – 0,09 + (y+z)/2] = 38,4  (**)

  Từ (*) và (**) => x = y + z = 0,1

  => a = 2x + y + z = 0,3

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>