AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2

  • A. C2H5OH.      
  • B. CH3NH2.            
  • C. C6H5NH2.      
  • D. CH3COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ghi nhớ: tất cả các axit hữu cơ đều mạnh hơn axit H2CO3 nên đẩy được anion CO32-  ra khoir dung dịch muối.

  2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>